Kontakt

Joanna Grobelny

Koordynator Projektu FINSIM

tel. 22 182 31 70, tel. kom. 664 907 205

jgrobelny@wib.org.pl