Czym jest FINSIM 4.0?

FINSIM 4.0 to nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą.

 • Każdy Zespół zarządza bankiem przez okres 8 kwartałów, co odpowiada 2 latom funkcjonowania banku. Zespoły konkurują ze sobą we wszystkich segmentach rynku.
 • Celem każdego Zespołu jest maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy. Skuteczność każdego Zespołu oceniana jest poprzez cenę akcji oraz uzyskany rating kredytowy.
 • Banki działające na wirtualnym rynku podejmują swoje decyzje on-line na portalu Gry. Arkusz decyzyjny zawiera trzy zestawy decyzji: „Aktywa”, „Pasywa” i „Pozostałe Decyzje”.
 • Po zebraniu decyzji od wszystkich Zespołów, Mentor Gry inicjuje przetworzenie decyzji przez program komputerowy i generuje wyniki Zespołów.
 • Każdy Zespół otrzymuje raport indywidualny oraz wybrane dane o bankach konkurencyjnych. Dostępne są także narzędzia planistyczne do prognozowania płynności, potrzeb kapitalowych oraz pozycji w ryzyku stopy procentowej.
 • W trakcie gry Zespoły korzystają z opieki Mentora – doświadczonego eksperta bankowego i wsparcia Menedżera Gry.

        Zobacz Czym jest FINSIM 4.0 – Prezentacja Prezi


Dlaczego warto?

FINSIM 4.0 to nowoczesny symulator zarządzania bankiem w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym
FINSIM 4.0 obejmuje wszystkie ważne obszary funkcjonowania banku, decyzje koncentrują się na zarządzaniu finansowym, analizie danych, analizie ryzyka, prognozowaniu, planowaniu, zarządzaniu kapitałem
FINSIM 4.0 to narzędzie rozwoju nowej kultury zarządzania ryzykiem i budowania wspólnego rozumienia znaczenia ryzyka w działalności bankowej, zgodnie z wymaganiami Rekomendacji Z KNF
FINSIM 4.0 to nauka przez doświadczenie – uczestnicy zdobywają umiejętności potrzebne w pracy zawodowej, podejmując decyzje jako członkowie zarządu banku
FINSIM 4.0 to cenione przez pracodawców szkolenie, wykorzystywane do integracji i rozwoju pracowników, szczególnie w procesach onboardingu, zmian i konsolidacji, doskonalące uniwersalne umiejętności pracy zespołowej i komunikacji
FINSIM 4.0 łączy ponad 20-letnie doświadczenia WIB z wykorzystania wcześniejszej symulacji opracowanej na Uniwersytecie Stanforda i nowej symulacji przygotowanej na bazie najlepszych praktyk i nowoczesnej technologii z partnerem zagranicznym ITCB Hungary


Komu polecamy?

 • Banki i inne instytucje finansowe – pracownicy z obszarów: zarządzanie ryzykiem, ALM, skarb, controlling, audyt wewnętrzny, compliance, kadra rezerwowa, nowo zatrudnieni
 • Firmy konsultingowe
 • Firmy informatyczne wspierające banki

Co zawiera pakiet szkoleniowy?

 • Intensywna gra zespołowa: uczenie się w praktyce
 • Różnorodne formy, dostosowane do potrzeb Klienta: sesje stacjonarne; decyzje zdalne, decyzje próbne i konkursowe; zadania dodatkowe, feedback
 • Decyzje, raporty indywidualne i zbiorcze na dedykowanej stronie internetowej
 • Profesjonalne narzędzia planistyczne do prognozowania płynności, potrzeb kapitałowych, pozycji w ryzyku stopy procentowej
 • Przejrzyste algorytmy decyzyjne
 • Wsparcie Mentora i Menedżera Gry
 • Praktyczny podręcznik z bankowania dla uczestników jako materiał referencyjny w grze i w pracy zawodowej
 • Certyfikaty uczestnictwa, dyplomy i wyróżnienia, nagrody rzeczowe w grze konkursowej

W jakiej formule gramy?

 • Gra w formule otwartej – konkurs sektorowy dla zespołów reprezentujących różne banki (pełny cykl decyzyjny)
 • Gra w formule zamkniętej dla jednej instytucji finansowej (pełny cykl decyzyjny)
 • Specjalistyczne warsztaty z wykorzystaniem symulacji w wybranych obszarach, np.: z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym,
  zarządzania ryzykiem walutowym, zarządzania ryzykiem rynkowym, zarządzania płynnością (cykl 4-5 decyzji)
 • Szkolenie wprowadzające (ang. onboarding) dla nowych pracowników (cykl 4-5 decyzji)

W jakich obszarach decyzyjnych?

Ryzyko kredytowe

 • Możliwość wyboru maksymalnego poziomu ekspozycji w stosunku do zabezpieczenia Loan to Value (LTV)
  w poszczególnych rodzajach ekspozycji oraz progi odcięcia (Cut off).
 • Wybór metody oceny ryzyka w celu obniżenia typowych miar: PD (Probability of Deafault) i LGD (Loss Given Deafault)
 • Wymogi kapitałowe według standardów bazylejskich
 • Zróżnicowane warunki kredytowania dla klientów z różnych sektorów gospodarki

Ryzyko walutowe

 • Instrumenty do zabezpieczania ryzyka walutowego: swapy walutowe i kontrakty futures

Ryzyko płynności

 • Liqudity Coverage Ratio (LCR),
 • Net Stable Funding Ratio (NSFR)
 • Operacje Otwartego Rynku: Repo i Reverse Repo

Ryzyko operacyjne

 • Metoda podstawowego wskaźnika (BIA)
 • Metoda standardowa
 • Metody zaawansowane (AMA)

Ryzyko stopy procentowej

 • Swap na stopę procentową (IRS)
 • Praktyczne narzędzia oceny ryzyka stopy procentowej: planowanie luk przeszacowania aktywów i pasywów w walucie rodzimej i obcej

Nowoczesne instrumenty i inne zadania decyzyjne

 • Finansowanie projektów
 • Zarządzanie rozwojem sieci, pracownikami, jakością

Uczestnicy o FINSIM

FINSIM w liczbach

Organizator

Patron