Kontakt

Joanna Grobelny

Koordynator Projektu FINSIM

tel. 22 826 99 24, wew. 105, tel. kom. 664 907 205

jgrobelny@wib.org.pl