Regulamin KONKURSU FINSIM 4.0 – 2019

Konkurs FINSIM 4.0 (zwany dalej Konkursem) to formuła szkolenia o charakterze zawodowym dla pracowników instytucji finansowych, w warunkach rywalizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem FINSIM 4.0. Jest to konkurs z dziedziny nauki. Gra została opracowana we współpracy z partnerem zagranicznym ITCB Hungary, a Warszawski Instytut Bankowości (WIB) jest jej jedynym w Polsce licencjonowanym użytkownikiem. Organizatorem Konkursu jest WIB.

Terminem „bank” określa się wirtualny podmiot gry rynkowej w środowisku symulowanym przez program komputerowy.

Terminem „Zespół” określa się grupę 3-5 osób, reprezentujących w grze jeden bank.

Terminem „gra” określa się pełen cykl decyzyjny, maksymalnie 10 ocenianych decyzji, w środowisku symulowanym przez program komputerowy.

Terminem „Instytucja” określa się firmę wystawiającą swój Zespół w Konkursie.

Terminem „Menedżer Konkursu/ Gry” określa się osobę odpowiedzialną za prowadzenie Konkursu ze strony WIB.

Terminem „Mentor” określa się osobę prowadzącą, która przygotowuje uczestników, zarządza programem komputerowym, analizuje i komentuje wyniki decyzji oraz na bieżąco pomaga uczestnikom i wyjaśnia ich wątpliwości.

Terminem „Główny Ekspert” określa się osobę przygotowującą komentarze merytoryczne do poszczególnych decyzji konkursowych.

Terminem „Kapituła Konkursu” określa się grupę niezależnych ekspertów, będących uznanymi autorytetami w sektorze usług finansowych, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

Terminem „portal” określa się portal internetowy Konkursu, stanowiący miejsce realizacji decyzji Zespołów w grze, dostępny pod adresem www.finsim.pl

1. W Konkursie uczestniczą zespoły. Minimalna liczba graczy w ramach jednego Zespołu to 3 osoby, a maksymalna 5.

2. Rekrutacja  zespołów odbywa się za pośrednictwem aplikacji-zgłoszenia, dostępnej na portalu www.finsim.pl. Zgłoszenia (podpisane) są przesyłane w formie skanu na adres: szkolenia@wib.org.pl

3. W trakcie jednej gry, z ważnych powodów, Instytucja może wymienić 2 osoby w swoim Zespole. Zmianę należy zgłosić pisemnie, z uzasadnieniem, do Menedżera Konkursu.

4. W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy poprzednich edycji Konkursu.

5. W Konkursie uczestniczy minimum 8 Zespołów. Rozgrywki konkursowe będą bazowały na jednym scenariuszu makroekonomicznym i wyłonią jeden zwycięski Zespół.

6. Każdy Zespół wybiera swojego Lidera, który jest odpowiedzialny za kontakty z Menedżerem Konkursu.

7. Rozgrywki rozpoczynają się jednodniową szkoleniową sesją stacjonarną, której celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego podejmowania decyzji. W trakcie sesji zespoły podejmują pierwszą decyzję próbną.

8. Zespoły podejmują swoje decyzje on-line na portalu www.finsim.pl. Na podjęcie drugiej decyzji próbnej i decyzji konkursowych uczestnicy mają 4 dni robocze. Decyzje są podejmowane do godz. 14.00.

9. W trakcie Konkursu uczestnicy podejmują łącznie 10 decyzji: 2 próbne oraz 8 decyzji ocenianych.

10. Po podjęciu decyzji przez Zespoły, Mentor w ciągu czterech roboczych dni przygotowuje dla każdego Zespołu komentarz do raportu z wynikami i przesyła go do poszczególnych Zespołów za pośrednictwem portalu. Ostateczne wyniki są dostępne najpóźniej 4 dni robocze po przesłaniu decyzji przez Zespół. Wyniki ostatniej decyzji podawane są do wiadomości uczestników w dniu finału Konkursu.

11. Uczestnicy mają możliwość kontaktowania się w trakcie gry z Mentorem z Menedżerem Konkursu oraz między sobą za pośrednictwem poczty e-mail oraz forum.

12. Ostatnim etapem jest finałowa sesja szkoleniowa dla wszystkich Zespołów, podczas której ogłaszane są wyniki banków i następuje wręczenie nagród. W trakcie tej sesji każdy Zespół prezentuje swój bank, przyjętą strategię, jej realizację oraz osiągnięte wyniki. Jest to „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” każdego banku uczestniczącego w Konkursie.

13. Zwycięzcą Konkursu jest Zespół, którego bank osiągnie najwyższą cenę akcji na symulowanej przez program komputerowy giełdzie. Nagrodą dla zwycięzcy jest Tytuł Laureata Konkursu FINSIM 4.0 2018, wraz z nagrodą rzeczową. Trzy najlepsze Zespoły, których banki osiągnęły w rankingu najwyższe ceny akcji, otrzymują certyfikaty i drobne upominki rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują zaświadczenia, potwierdzające udział w Konkursie. Nagrody w konkursie naukowym zgodnie z Art. 21 ust. 1 pkt 68 updof korzystają ze zwolnienia z podatku, gdy ich jednorazowa wartość nie przekroczy 760 zł.

14. Partnerzy Konkursu mogą zdecydować o ufundowaniu innych, dodatkowych nagród.

15. Możliwa jest sytuacja, gdy dwa lub więcej banków osiągną ten sam rezultat. Wówczas zwycięski Zespół wybierany jest przez Kapitułę Konkursu.

16. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Kapituła Konkursu. Dokument zawierający opis kwestii spornej jest przekazywany Menedżerowi Konkursu, który niezwłocznie doręcza go Kapitule Konkursu.